ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 
   จัดซื้อ / จัดจ้าง
IOP Administrator Tools
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (สไลด์เคลือบประจุบวก)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
  ประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 90,000 test ด้วยวิธี
  ราคากลางการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิค จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด
 
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง
IOP Administrator Tools
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กันยายน 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กรกฎาค2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน เมษายน 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มีนาคม 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มกราคม 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กันยายน 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน สิงหาคม2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน เมษายน 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มีนาคม 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มกราคม 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กันยายน 2556
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกรกฎาคม2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมิถุนายน2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนพฤษภาคม2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน เมษายน 2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มีนาคม 2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มกราคม 2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนธันวาคม2555
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2555
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนตุลาคม2555
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกันยายน2555
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนสิงหาคม2555
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกรกฎาคม2555
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมิถุนายน2555
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนพฤษภาคม55
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนเมษายน55
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมีนาคม55
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์55
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมกราคม55
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนธันวาคม54
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนพฤศจิกายน54
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน ตุลาคม 54
 
ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200