รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา

Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

พยาธิแพทย์

 
 
นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน์ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 120
แพทย์หญิงภานินี  ถาวรังกูร โทร 02-354-8208-15 ต่อ 122
นายแพทย์ชัย  เพชรชสุวรรณ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 134
แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์  เลิศสถิตย์ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 132
แพทย์หญิงสมฤทัย  ช่วงโชติ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 118
แพทย์หญิงพิริยา  สุทธิเรืองวงศ์ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 138
แพทย์หญิงเฟิร์น ชาญด้วยวิทย์ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 124
แพทย์หญิงมิ่งขวัญ เตชะวณิช์
 
ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200